ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Omnipress

 1. Όροι

Σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους 2742/1997 και 3471/2006, η εταιρεία Omnipress δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο και να μην διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://smartcasualdentistry.eu, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οιονδήποτε εκ των όρων αυτών, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τα υλικά τα οποία περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. Άδεια χρήσης
 1. Επιτρέπεται η προσωρινή τηλεφόρτωση (download) αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Omnipress μόνο για προσωπική, μη-εμπορική παροδική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:
  1. η τροποποίηση ή αντιγραφή των υλικών
  2. η χρήση των υλικών για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη-εμπορική)
  3. η απόπειρα αποσυμπίλησης ή αντίστροφου τεχνικού σχεδιασμού (reverse engineering) οιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Omnipress
  4. η αφαίρεση οιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών συμβόλων από τα υλικά, ή
  5. η μεταβίβαση των υλικών σε έτερο πρόσωπο ή η αντιγραφή των υλικών σε οιονδήποτε άλλον διακομιστή.
 2. Η άδεια αυτή παύει να ισχύει αυτόματα εάν παραβιάσετε οιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και δύναται να τερματιστεί από την Omnipress ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα τηλεφορτωμένα υλικά που βρίσκονται στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.
 1. Δήλωση αποποίησης
 1. Tα υλικά στην ιστοσελίδα της Omnipress παρέχονται ‘ως έχουν’. Η Omnipress δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και διά του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη-παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή έτερης παραβίασης δικαιωμάτων.
 2. Επιπλέον, η Omnipress δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση ως προς την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ή άλλως σχετίζονται με τα εν λόγω υλικά ή βρίσκονται σε οιεσδήποτε σελίδες που συνδέονται με την εν λόγω ιστοσελίδα.
 1. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Omnipress ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, αποζημιώσεων για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον διαδικτυακό τόπο της Omnipress, ακόμη και αν η Omnipress ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Omnipress έχει ενημερωθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 1. Ακρίβεια υλικού

Το υλικό το οποίο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Omnipress θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Omnipress δεν εγγυάται ότι οιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Omnipress μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Omnipress, ωστόσο, δεν έχει καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

 1. Σύνδεσμοι

Η Omnipress δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό της τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από την Omnipress. Η χρήση οιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

 1. Τροποποιήσεις

Η Omnipress μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων χρήσης.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος και υπάγεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τοπικών Δικαστηρίων.

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Είναι πολιτική της Omnipress να σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο σε σχέση με όποιες πληροφορίες συλλέξουμε κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ώστε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και κάνουμε άλλη χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Στη συνέχεια έχουμε περιγράψει συνοπτικά την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.
 • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.
 • Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους παρεπόμενους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή προς τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
 • Θα προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας εύλογες εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.
 • Θα διαθέτουμε άμεσα στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές σύμφωνα με τις αρχές αυτές προκειμένου να προστατεύεται και να διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών. Η Omnipress μπορεί να μεταβάλλει ενίοτε την πολιτική της για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της Omnipress.

Πολιτική της Omnipress για τα Cookies

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει διαμορφωθεί για να εξυπηρετεί καλύτερα όσους ενδιαφέρονται για το πώς χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο οι ‘Προσωπικές τους Πληροφορίες Αναγνώρισης Ταυτότητας’. Αυτά τα στοιχεία, όπως ορίζεται στο δίκαιο περί ιδιωτικού απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών των ΗΠΑ, είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία για την ταυτοποίηση, επικοινωνία ή εντοπισμό ενός συγκεκριμένου προσώπου, ή για την ταυτοποίηση ενός ατόμου σε πλαίσιο. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική μας για την προστασία ιδιωτικού απορρήτου για να κατανοήσετε με σαφήνεια πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή χειριζόμαστε με άλλον τρόπο τις ‘Προσωπικές σας Πληροφορίες Αναγνώρισης Ταυτότητας’ σύμφωνα με την ιστοσελίδα μας.

Τι προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε από τους ανθρώπους που επισκέπτονται το ιστολόγιο (blog), την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή μας;

Όταν κάνετε παραγγελία ή εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, κατά περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας ή άλλα στοιχεία για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.

Πότε συλλέγουμε πληροφορίες;

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, υποβάλλετε παραγγελία, εγγράφεστε συνδρομητής σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνετε έντυπο ή καταχωρείτε στοιχεία στην ιστοσελίδα μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν κάνετε εγγραφή ή αγορά, όταν εγγραφείτε στο newsletter μας, όταν απαντάτε σε έρευνα ή διαφημιστική επικοινωνία, όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα, ή χρησιμοποιείτε ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά του ιστοχώρου, με τους εξής τρόπους:

 • Για να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τον τύπο περιεχομένου και τις προσφορές προϊόντων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
 • Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.
 • Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Για να διεκπεραιώνουμε γρήγορα τις συναλλαγές σας.

Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

Η ιστοσελίδα μας σαρώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τρύπες ασφάλειας και γνωστές ευαλωτότητες προκειμένου να καταστήσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.

Χρησιμοποιούμε τακτική Σάρωση για Κακόβουλο Λογισμικό.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες περιέχονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό ατόμων τα οποία έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης στα εν λόγω συστήματα, και υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Επιπροσθέτως, όλες οι ευαίσθητες/πιστωτικές πληροφορίες που δίνετε κρυπτογραφούνται μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL).

Εφαρμόζουμε ποικίλα μέτρα ασφαλείας όταν ένας χρήστης κάνει παραγγελία, εισάγει, υποβάλλει ή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του προκειμένου να διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.

Όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω μιας πύλης παρόχου και δεν αποθηκεύονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές μας.

Χρησιμοποιούμε ‘cookies’;

Ναι. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία μεταφέρει μια ιστοσελίδα ή ο πάροχος υπηρεσιών της στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο (εφόσον το επιτρέψετε) και τα οποία επιτρέπουν στα συστήματα της ιστοσελίδας ή του παρόχου υπηρεσιών της να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να καταγράφουν και να απομνημονεύουν ορισμένες πληροφορίες. Επί παραδείγματι, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθούν να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με βάση την προηγούμενη ή την τρέχουσα δραστηριότητα στον ιστοχώρο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μας βοηθούν να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία δεδομένων και τις αλληλεπιδράσεις στον ιστοχώρο ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία στην ιστοσελίδα μας στο μέλλον.

Χρησιμοποιούμε cookies για να:

 • Μας βοηθούν να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών.
 • Κατανοήσουμε και να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις των χρηστών για μελλοντικές επισκέψεις.
 • Συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία δεδομένων και τις αλληλεπιδράσεις στον ιστοχώρο, ώστε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία στο μέλλον. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρακολουθούν τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που στέλνονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, μεταβείτε στο Μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε το σωστό τρόπο για να τροποποιήσετε τα cookies σας.

Εάν οι χρήστες απενεργοποιήσουν τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής τους:

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, κάποια από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αποδοτικότερη την εμπειρία σας στον ιστοχώρο ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

Γνωστοποίηση στοιχείων σε τρίτους

Δεν πωλούμε, δεν εμπορευόμαστε, ούτε μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας.

Διασύνδεση με Ιστοσελίδες Τρίτων (links)

Δεν περιλαμβάνουμε ούτε προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Google

Οι διαφημιστικές απαιτήσεις της Google μπορούν να συνοψιστούν στις Αρχές Διαφήμισης της Google. Εφαρμόζονται για να παρέχουν μία θετική εμπειρία για τους χρήστες.

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Χρησιμοποιούμε Διαφήμιση Google AdSense στην ιστοσελίδα μας.

Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση του cookie DART από την Google της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες μας με βάση προηγούμενες επισκέψεις τους στην ιστοσελίδα μας και σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τη χρήση του cookie DART, μεταβαίνοντας στην πολιτική απορρήτου Διαφήμισης και Δικτύου Περιεχομένου της Google.

Έχουμε εφαρμόσει τα εξής:

 • Επανεμπορία με Google AdSense
 • Αναφορά Εντυπώσεων Δικτύου Προβολής Google
 • Αναφορά Δημογραφικών Στοιχείων και Ενδιαφερόντων

Μαζί με τρίτους προμηθευτές όπως η Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους (όπως τα cookies του Google Analytics) και cookies τρίτων μερών (όπως το cookie DoubleClick) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτων μερών μαζί για να συγκεντρώσουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις προβολές διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Εξαίρεση:
Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν προτιμήσεις για το πώς τους παρουσιάζει διαφημίσεις η Google χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις Διαφημίσεων Google. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε επισκεπτόμενοι τη σελίδα εξαίρεσης από το διαφημιστικό δίκτυο Network Advertising Initiative ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εργαλείο Opt Out Browser add on του Google Analytics.

Πώς χειρίζεται η ιστοσελίδα μας τα σήματα Do Not Track;

Σεβόμαστε τα σήματα Do Not Track και δεν παρακολουθούμε, δεν εγκαθιστούμε cookies, ούτε χρησιμοποιούμε διαφημίσεις όταν υπάρχει μηχανισμός περιήγησης Do Not Track (DNT).

Επιτρέπει η ιστοσελίδα μας την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας από τρίτους;

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι επιτρέπουμε σε τρίτους την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας.

COPPA (Νόμος για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των παιδιών στο διαδίκτυο)

Όσον αφορά τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από παιδιά κάτω των 13 ετών, ο νόμος για την προστασία του απορρήτου των παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) αναθέτει στους γονείς τον έλεγχο. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η υπηρεσία προστασίας καταναλωτών των ΗΠΑ, επιβάλλει τον Κανονισμό COPPA, ο οποίος διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν οι φορείς εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Δεν διαθέτουμε ειδικά προϊόντα για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Θεμιτές Πρακτικές Συλλογής Πληροφοριών

Οι Αρχές Θεμιτών Πρακτικών Συλλογής Πληροφοριών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του νόμου περί ιδιωτικού απορρήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι έννοιες που συμπεριλαμβάνουν έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση νόμων για την προστασία των δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Η κατανόηση των αρχών θεμιτών πρακτικών συλλογής πληροφοριών και του τρόπου εφαρμογής τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη συμμόρφωση με τους διάφορους νόμους περί του ιδιωτικού απορρήτου που προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες.

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τις θεμιτές πρακτικές συλλογής πληροφοριών, θα λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα αντίδρασης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων:

Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Εντός 7 εργάσιμων ημερών

Συμφωνούμε επίσης με την Αρχή της Ατομικής Έννομης Προστασίας, η οποία επιβάλλει ότι τα άτομα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν νομίμως τα εκτελεστά δικαιώματά τους έναντι όσων συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα χωρίς να συμμορφώνονται με το νόμο.

Αυτή η αρχή απαιτεί όχι μόνο τα άτομα να έχουν εκτελεστά δικαιώματα έναντι των χρηστών δεδομένων, αλλά και να μπορούν να προσφεύγουν σε δικαστήρια ή σε κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να διερευνηθεί και/ή να διωχθεί ποινικά η παραβατικότητα όσων επεξεργάζονται δεδομένα.

Νόμος CAN SPAM

Ο Νόμος CAN-SPAM Act ορίζει τους κανόνες για την εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία, θεσπίζει τις προϋποθέσεις για τα εμπορικά μηνύματα, δίνει στους αποδέκτες το δικαίωμα να εμποδίσουν την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς αυτούς, και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις για τις παραβάσεις.

Συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου:

 • Να στέλνουμε πληροφορίες, να απαντάμε σε απορίες, και/ή άλλα αιτήματα ή ερωτήματα
 • Να διεκπεραιώνουμε παραγγελίες και να στέλνουμε πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις παραγγελίες.
 • Να σας στέλνουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και/ή την υπηρεσία σας
 • Να προωθούμε προϊόντα στη λίστα αλληλογραφίας μας ή να συνεχίσουμε να στέλνουμε emails στους πελάτες μας μετά από την αρχική συναλλαγή.

Προκειμένου να τηρούμε το Νόμο CANSPAM, συμφωνούμε στα εξής:

 • Να μην χρησιμοποιούμε ψευδή ή παραπλανητικά θέματα ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 • Να προσδιορίζουμε το μήνυμα ως διαφήμιση με εύλογο τρόπο.
 • Να συμπεριλαμβάνουμε τη φυσική διεύθυνση της επιχείρησής μας ή της έδρας της ιστοσελίδας μας.
 • Να παρακολουθούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων, εάν χρησιμοποιείται κάποια, ώστε να ελέγχουμε τη συμμόρφωσή τους.
 • Να εκτελούμε γρήγορα τα αιτήματα εξαίρεσης/διαγραφής.
 • Να επιτρέπουμε στους χρήστες να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το link στο κάτω μέρος του κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος.

Εάν θελήσετε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή ώστε να μην λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στο μέλλον, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση

 • Ακολουθείστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος του κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος και θα σας εξαιρέσουμε αμέσως από ΟΛΗ την αλληλογραφία.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες

omnipress

Andritsainis 48

Athens, Attiki 11146

Greece

info@smartcasualdentistry.eu

+30 210 22 22 637